Stanovy

Stanovy o.s. Jiný pohled

I.
Název sdružení

Název občanského sdružení zní: o.s. Jiný pohled

II.
Sídlo sdružení

Sdružení sídlí na adrese Na Mlejnku 11/4, 147 00 Praha 4

III.
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

IV.
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména tyto:

1. snaha o odstranění diskriminace na základě pohlaví a sexuální orientace
2. podpora žen a osob s menšinovou sexuální orientací při jejich emancipaci

V.
Formy činnosti sdružení

K dosažení svých cílů užívá sdružení zejména tyto formy činnosti:

1. sdružování osob a organizací, jejichž cíle jsou shodné s cíli sdružení
2. pořádání kulturních a osvětových akcí
koordinace těch aktivit členek a členů, které jsou v souladu s cíli sdružení, tvorba a podpora příznivých podmínek pro tyto 3. aktivity a podpora spolupráce členek a členů
4. podpora komunitních aktivit i aktivit nestátních neziskových organizací, které jsou v souladu s cíli sdružení, jakož i tvorba a podpora příznivých podmínek pro tyto aktivity
5. spolupráce s příslušnými organizacemi, úřady i jednotlivci k dosažení cílů sdružení
6. poskytování stanovisek, připomínek a vyjádření v oblastech, týkajících se cílů sdružení
7. propagace, popularizace a medializace cílů a činnosti sdružení i činnosti jeho členek a členů
8. vyhledávání a podpora lidských, popř. jiných zdrojů sloužících k naplňování cílů sdružení
9. spolupráce s organizacemi, institucemi a osobami ze zemí Evropské unie i ostatních zemí v oblastech, týkajících se cílů sdružení
10. publikační aktivity v dostupných mediích (zejména elektronických)

VI.
Doba trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

VII.
Členství ve sdružení

1. Členkou nebo členem sdružení se může stát každá osoba starší patnácti let, která souhlasí s jeho stanovami.
2. Členství ve sdružení vzniká dnem schválení přihlášky Sněmem sdružení.
3. Členky a členi sdružení mají právo:

 1. účastnit se Sněmu sdružení a jeho rozhodování s váhou jednoho hlasu
 2. volit výbor sdružení a být do výboru volen(a)
 3. účastnit se aktivit sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky Sněmu sdružení a žádat jejich projednání
 4. být informován(a) o činnosti a hospodaření sdružení, podílet se na této činnosti a využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení

4. Členky a členi sdružení mají povinnost:

 1.  dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení Sněmu sdružení
 2. včas platit členský příspěvek, je-li stanoven
 3. aktivně se účastnit činnosti sdružení a přispívat ke zlepšení práce sdružení
 4. aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 5. vytvářet prostor a příležitosti pro zapojení dalších osob či právních subjektů do činnosti sdružení
 6. zdržet se vystupování jménem sdružení bez pověření Sněmem sdružení

5. Členství ve sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena nebo členky, které nabývá platnosti dnem doručení oznámení člena či členky o vystoupení ze sdružení na adresu sídla sdružení
 2. neúčastí na činnosti, a to dnem, kdy Sněm sdružení usnesením konstatuje, že se člen(ka) po dobu nejméně šesti měsíců aktivně neúčastní činnosti sdružení bez závažných příčin
 3. vyloučením, o němž rozhoduje usnesením Sněm sdružení a které nabývá platnosti dnem tohoto usnesení
 4. úmrtím člena nebo členky
 5. zánikem sdružení

VIII.
Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení tvoří:

1. Sněm sdružení
2. Výbor a předseda/kyně sdružení

IX.
Sněm sdružení

1. Sněm sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni členové a členky sdružení.
2. Sněm sdružení:
1. rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členek a členů sdružení, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak
2. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny nadpoloviční většinou hlasů všech členek a členů sdružení
3. rozhoduje o vzniku členství ve sdružení
4. konstatuje zánik členství podle článku VII., bodu 10., písm. b) těchto stanov
5. rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů a členek o vyloučení podle článku VII., bodu 10., písm. c) těchto stanov
6. volí a odvolává výbor sdružení a pověřuje členky a členy sdružení úkoly, spojenými s chodem sdružení
7. ustavuje a ruší komise a pracovní skupiny sdružení, schvaluje jejich statuty a změny statutů a volí a odvolává jejich členky / členy
8. stanovuje členské příspěvky a jejich výši a rozhoduje o zproštění povinnosti členky či člena tyto příspěvky platit
9. schvaluje rozpočet a roční účetní závěrku sdružení
10. rozhoduje o zániku sdružení dvoutřetinovou většinou hlasů všech řádných členek a členů sdružení
11. rozhoduje o všech dalších skutečnostech, rozhodování jež nebyly na základě stanov delegovány na výbor, předsedu/kyni či na komise a pracovní skupiny sdružení

X.
Výbor a předseda/kyně sdružení, jednání jménem sdružení

1. Výbor sdružení je tříčlenný a jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedkyni či předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda/kyně sdružení.

1. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členkám a členům sdružení.
Výbor sdružení:

 1. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období;
 3. návrh rozpočtu na další období;
 4. případné změny stanov;návrh cílů další činnosti.

2. Předseda/kyně sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedkyní /výborem písemně pověřené členky/členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

XI.
Hospodaření sdružení

1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Prostředky na svoji činnost získává sdružení:
1. z členských příspěvků, jsou-li Sněmem sdružení stanoveny
2. z darů, příspěvků, dotací a odkazů
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení.
4. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného Sněmem sdružení v souladu s příslušnými metodickými pokyny sdružení.
5. Získané prostředky jsou používány na krytí:
1. administrativních a správních nákladů sdružení
2. materiálu, služeb a prací nutných k činnosti sdružení v souladu s cíli a formami činnosti sdružení
6. Výbor sdružení předkládá Sněmu sdružení ke schválení roční účetní uzávěrku sdružení a roční i dlouhodobý rámcový rozpočet sdružení.

XII.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká, pokud usnesení o jeho zániku schválí Sněm sdružení dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů a členek sdružení.
2. Likvidaci sdružení v případě jeho zániku provede v souladu s obecně závaznými právními předpisy likvidační komise ustanovená Sněmem sdružení současně s usnesením o zániku sdružení.
3. Po provedené likvidaci bude majetek sdružení převeden bezplatně na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Za hledání takové vhodné osoby zodpovídá likvidační komise, která také rozhoduje o převedení majetku sdružení na tuto osobu. Taková osoba však nesmí být jakkoli spojena s likvidační komisí a jejími jednotlivými členkami nebo členy. Jestliže nebude taková vhodná osoba nalezena do 1 roku od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy a členky sdružení jejichž členství trvalo v den usnesení anebo rozhodnutí o zániku sdružení.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tyto stanovy byly přijaty sněmem občanského sdružení 27.7.2010.